Fritid & Samfund

Kursus - Skab udvikling med fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter

Bliv klogere på, hvordan aftenskoler kan skabe udvikling ved at tilrettelægge en del af deres undervisning mere fleksibelt og ved at lave debatskabende tiltag.


Aftenskoler kan skabe nye former for fleksibel voksenundervisning og få kommunalt tilskud til det, hvis de benytter sig af de muligheder, der ligger i folkeoplysningsloven under begrebet ’undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer’.

Men kun få aftenskoler benytter sig af muligheden, og der hersker usikkerhed både i voksenundervisningen og i kommunerne om, hvordan man helt praktisk kan gøre, og hvad der kan godkendes til tilskud.

Nu kan du blive klogere på, hvad ’fleksible tilrettelæggelsesformer’ åbner af muligheder for aftenskolerne. Hvad kan godkendes ifølge folkeoplysningsloven, og hvad kan ikke godkendes? Hvilke krav kan en kommune med god ret stille, når en aftenskole søger tilskud til undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer?

Bag det lidt kryptiske udtryk ’fleksible tilrettelæggelsesformer’ ligger, at skolerne f.eks. kan lave studiekredse uden en fast underviser, undervisning på klippekort eller e-læring. Aftenskolerne behøver ikke følge det stramme lærerløns-cirkulære, som de skal ved traditionel undervisning, men kan bruge pengene på lokaler, annoncering og visse former for materialer - og få tilskud til det. Det vil du høre mere om på dette kursus.

Vi kommer også kort ind på en anden udviklingsmulighed for aftenskoler, nemlig puljen til debatskabende aktiviteter.

Målgruppe:

  • Ledere og medarbejdere på aftenskoler
  • Medarbejdere i kommuners fritidsafdelinger
  • Medlemmer af folkeoplysningsudvalg i kommuner
  • Medarbejdere og folkevalgte i organisationer på området – og alle andre interesserede.

Kurserne foregår:

  • Onsdag 23. oktober 2024 kl. 10-15 i Roskilde (Tilmeldingsfrist: 6. oktober 2024) Tilmeld dig her

  • Onsdag 22. januar 2025 kl. 10-15 i Randers (Tilmeldingsfrist: 19. december 2024) Tilmeld dig her

Undervisere:

Der er to undervisere på kurset:

Søren Gøtzsche, fritidskonsulent i Furesø Kommune, formand for Fritid og Samfund.

Anne Refsgaard, foreningskonsulent i DOF, Dansk Oplysnings Forbund.

Kursuspris inklusiv mad og drikke:

1595,-* kr for medlemmer af Fritid & Samfund.
1995,- kr for ikke-medlemmer.

*Deltager I tre personer eller flere fra samme kommune eller organisation, opnår I rabat på 15% af deltagerprisen, hvis kommunen/organisationen er medlem af Fritid & Samfund.

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Ret til ændringer forbeholdes.


Nyt kursus - hvad siger deltagerne?
I foråret 2024 holdt Fritid & Samfund for første gang to kurser om fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter; Den 14. marts i Hillerød med 18 deltagere og den 9. april i Vejle med 32 deltagere. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger – læs nogle af dem her:

Relevant – og gode undervisere
Lone Dalgaard Mikkelsen, kultur- og fritidskoordinator i Varde Kommune, deltog på kurset i Vejle. Hun skriver:

”Det var et rigtig givende kursus:

  • Relevant og efterspurgt indhold 
  • Gode undervisere, der supplerer hinanden godt og er godt inde i emnerne fra hver deres vinkel. 
  • Godt med både repræsentanter fra kommuner og aftenskoler på holdet – det giver god sparring og flere vinkler på en sag, og der kommer gode eksempler fra flere sider på noget, der virker eller ikke virker.
  • Fine og hyggelige rammer og god forplejning.” 

 
God sparring på tværs
Tina Nørgaard Sørensen, specialist i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt i Helsingør Kommune, deltog på kurset i Hillerød. Hun skriver: 

”Det var et meget inspirerende kursus, som åbnede for nye muligheder for aftenskoler-ne. Vi var en god blanding af folk fra kommuner og aftenskoler, og der var en åben dialog og god sparring.

Det fungerer rigtig godt, at der er folk fra begge sider, fordi vi hver især får et indblik i hverdagens udfordringer hos hinanden. Kommunerne får en forståelse for, hvad aftenskolerne/foreningerne bakser med, og aftenskolerne/foreningerne får en forståelse for, hvad kommunerne bakser med.

Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at der var lidt mere tid til at gå i dybden med de debatskabende aktiviteter.”


Ukendt og ubetrådt område
Lotte Damgaard Ingvartsen, specialkonsulent i Roskilde Kommunes Kultur og Idræt, deltog på kurset i Hillerød. Hun skriver:

”Stort tak for et godt og inspirerende kursus. Det var særlig godt, at deltagerne var en blanding af aftenskolefolk og embedsmænd. Ikke sjældent kan der være lidt langt mellem aftenskolernes hverdag og embedsmands-værket, så det var godt at få kigget hinanden i øjnene ;-)

Jeg deltog på kurset, da fleksible tilrettelæggelsesformer er et ukendt og nærmest ubetrådt område for vores aftenskoler og forvaltningen i Roskilde Kommune. I forvaltningen har vi ofte undret os over, at fleksible tilrettelæggelsesformer ikke bruges af aftenskolerne, som begrunder denne undervisningsform med økonomiske udfordrin-ger. Så det var fint at få regneeksempler på fleksible tilrettelæggelsesformer, blot for at få en bedre indsigt i de økonomiske forhold, som kan være en barriere for aftenskolerne.

Det eneste, jeg måske kunne have ønsket lidt mere af på kurset, var flere eksempler fra aftenskoler på, hvad de udbyder som fleksible tilrettelæggelsesformer, og hvad skolerne får ud af det.”

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd