Fritid & Samfund

Leif Max Hansen stopper som formand

2. januar 2017

Leif Max Hansen har besluttet at stoppe som formand i Fritid&Samfund ved repræsentantskabsmødet den 7.6.2017

Læs mere om Leif Max Hansen stopper som formand

Ændringerne af folkeoplysningsloven

15. marts 2017

Kulturministeriet har lavet en sammenskrivning af forarbejdet til de nye ændringer af folkeoplysningsloven.

Læs mere om Ændringerne af folkeoplysningsloven

Serviceeftersyn af folkeoplysningsloven på aftenskoleområdet?

Fritid&Samfunds aftenskolehøring på Christiansborg den 3.3.2017 er resulteret i, at repræsentanter fra Socialdemokratiet, Mogens jensen, De Radikale Marianne Jelved og Dansk Folkeparti, Alex Ahrendtsen, skal mødes for at diskutere om, der skal laves et serviceeftersyn af folkeoplysningsloven med henblik på at give aftenskolerne bedre arbejdsbetingelser.

horing pic 1.jpg 

Serviceeftersynet kan bl.a. komme til at dreje sig om, at fjerne den nuværende regel om, at kommunerne maksimalt kan give 1/3 i tilskud til lærer-leder løn til den almene undervisning.
Reglen stammer fra 2003, hvor den var en spareøvelse, men har forlængst overlevet sig selv, fordi den gør de kommunale tilskud ufleksible og forhindrer at det tilskud, der gives til aftenskoleområdet, ofte ikke bliver brugt i de små kommuner. Den har desuden medværket til, at der er sket et stort fald i antallet af aftenskoler, siden den blev indfødt.

Forstoerrelsesglas

Undersøgelse foretaget af Fritid&Samfund tegner et dystert billede af aftenskolen.

Fritid&Samfund har undersøgt aftenskolernes situation med udgangspunkt i de kommunale folkeoplysningspolitikker. Undersøgelsen, der blev offenliggjort den 29/1 2016, viser at aftenskolerne står overfor nogle store udfordringer. 

Ansvarlig for undersøgelsen er sekretariatsleder i Fritid&Samfund Steffen Hartje. Den har fået støtte af Kulturministeriet puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Download undersøgelsen her

Forstoerrelsesglas

Undersøgelsen af de kommunale folkeoplysningspolitikker

Sekreatriatschef Steffen Hartje, Fritid & Samfund har undersøgt de kommunale folkeoplysningspolitikker, deres indhold, §35.2 udvalget, synlighed, målsætninger, handleplaner m.v.Undersøglsen indeholder resultater for de samlede besvarelser og de enkelte hovedområder og kan hentes her

Yderligere info om politik-undersøgelsen kontakt sekretariatet.

Forstoerrelsesglas 

Fritid & Samfund har undersøgt kommunernes brug af 25-års reglen

Fritid & Samfund har for DGI lavet en undersøgelse af kommunernes brug af 25-års reglen i forhold til lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven, jf. § 25, stk. 1. Undersøgelsen viser, at det er relativt få kommuner, der ikke benytter sig af reglen. Der er tale om i alt 8 kommuner ud af landets 98 kommuner. Desuden er der enkelte kommuner, der ikke bruger 25-års reglen på enkelte områder, f.eks. idrætsområdet. Hent notatet her

For yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt Fritid & Samfunds sekretariatsleder Steffen Hartje, tlf. 61 51 85 50

Ny slagkraft i folkeoplysningsudvalget

En stor del af § 35, stk. 2-udvalgene rundt omkring i landets kommuner er på valg i 2018. Med kurset ønsker Fritid & Samfund at sætte fokus på udvalgets rolle, indsatser og samarbejde for at styrke det folkeoplysende foreningsarbejde og være et relevant bindeled mellem kommunen og foreningernes frivillige ildsjæle. Kurset afvikles i Roskilde og Aarhus i september 2017 Yderligere oplysninger: Se under kurser

Ny undersøgelse af aftenskolen

Det er næsten 20 år siden, den seneste landsdækkende undersøgelse af aftenskolerne blev gennemført. Nu igangsætter Vifo en undersøgelsesrække, der skal give aftenskolerne et 360-graders-eftersyn. Arbejdet med den første delanalyse ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ starter i februar 2017 og sætter fokus på aftenskolerne som institution og deres indbyrdes forskelle og ligheder i forhold til størrelse, antal kursister og deres selvvurderede tilstand. Hvilke faktorer skaber en succesfuld aftenskole? Hvad betyder rammerne, samarbejdspartnere og antallet af frivillige for skolernes tilstand og muligheder? Hvilke typer af aftenskoler er mest fremherskende? Undersøgelsen stiller skarpt på fire centrale spørgsmål: Aftenskolernes økonomi og tilfredshed. Er aftenskolerne tilfredse med deres økonomiske situation og muligheder? I hvilken grad er de tilfredse med deres generelle vilkår som institutioner og deres samarbejdsrelationer med kommuner, forbund og andre aktører? Aftenskolernes aktiviteter. Hvilke typer aftenskoleundervisning har skolerne? Hvilke fag og former er de mest populære? Hvor mange aftenskoler har aktiviteter uden for folkeoplysningsloven? Hvilke former for aktiviteter drejer det sig om, og hvad er grunden til, at de har supplerende aktiviteter? Aftenskolernes organisering og aftenskoletyper. Hvordan er forholdet mellem frivillighed og professionalisme i aftenskolerne, og hvordan organiserer de forskellige typer sig? Væsentlige elementer er her bestyrelsernes rolle, karakteren af aftenskolernes relationer til de større oplysningsforbund og eventuelle øvrige samarbejdspartnere. Aftenskolerne og de samfundsmæssige udfordringer. Hvordan oplever lederne aftenskolernes samfundsmæssige betydning? Hvilke samfundsmæssige udfordringer ser de som de vigtigste at adressere i fremtiden? Hvordan ønsker de at gribe det an? Er der forskelle på tværs af aftenskoletyper. Yderlige oplysninger fås på VIFOs website: http://vifo.dk/nyheder/nyheder/2017/0285_vifo-undersoeger-aftenskolernes-tilstand/

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd