Fritid & Samfund

Årsmøde 2021

8. september 2021

Fritid & Samfunds repræsentantskabsmøde blev afholdt den 7/9 2021 kl. 10-14 på Kolding Kommunes Uddannelsescenter. Mødet var det første i to år på grund af coronapandemien.

Læs mere om Årsmøde 2021

Fritid&Samfunds medlemsblad november 2021

Foreningens nye blad sætter denne gang fokus på følglende temaer:

  • Hvordan skaber vi plads til flere kvinder i bestyrelsesarbejdet?
  • Hvorfor skal kommunenerne have et §35.2 udvalg (folkeoplysningsudvalg)?
  • Når hallerne inviterer foreningsløse børn indenfor
  • Kulturpolitik som ny ramme for aktiviteterne under folkeoplysningsloven
  • Den attraktive forening

Spørgsmålet om, hvordan vi kan få en mere repræsentativ sammensætning af bestyrelsesarbejdet indenfor fritidsområdet, kræver mere end nogensinde før nogle konkrete svar. Det er derfor et af temaerne i dette nummer af bladet. Et andet emne er folkeoplysningsudvalget.(§35.2) I løbet af det næste halve år skal der være valg til de fleste §35.2 udvalg, og vi har erfaret, at der er kommuner, som overvejer at ændre på udvalgets sammensætning, opgaver og kompetencer. Derfor har vi lavet en beskrivelse af, hvad der har været intentionen med udvalget, samt af hvad loven kræver i forhold til det m.v.

Hvordan man kan gøre foreningsløse børn og unge til foreningsaktive, er en vigtig opgave for aktørerne på fritidsområdet. i Esbjerg Kommune har de været i stand til at få flere foreningsløse børn ind i idrætshaller. Læs om de gode erfaringer herfra i artiklen: “Synergi i Esbjerg - når hallerne inviterer foreningsløse børn indenfor.”

I artiklen “Folkeoplysningen der forsvandt” belyses forholdet mellem folkeoplysning og kulturpolitik ud fra en intention om, at målsætningerne for kulturpolitikken også kan være mål for det folkeoplysende område. Den sidste artikel i bladet sætter fokus på, hvad der kan gøre en forening attraktiv og relevant, og giver nogle gode bud på, hvordan dette arbejde kan foregå.
Bladet bliver distribueret til foreningens medlemmer

 

Ensomhed blandt unge -

Der er brug for flere inkluderende fællesskaber!

En undersøgelsen foretaget af Center For Ungdomsstudier viser, de unge nu er den aldersgruppe, der føler sig mest ensomme.
Hver femte af de unge er sjældent eller aldrig sammen med andre, efter de har været i skole og deltaget i fritidstilbud. En af forklaringerne herpå er, at de sociale medier og gaming har ændret de sociale omgangsformer blandt unge i retning af, at de er mindre fysisk sammen end tidligere. 
Samtidig er der sket det, at hvor det tidligere primært var piger, der følte sig ensomme, så begynder drengene nu også at få ensomhedsproblemer. Det gør de, fordi det kan være svært at afkode de nye måde at være sammen på, hvor det kræves, at man bliver inviteret samtidig med, at fællesskaberne også er blevet mere løse end tidligere.

Undersøgelsen bekræfter dermed den alarmerende tendens i retning af, at flere og flere danskere begynder at føle sig ensomme, hvad der er et stort samfundsmæssigt problem, fordi ensomhed og dårlig trivsel også medfører sårbarhed i forhold til psykiske lidelser m.v. Problemet forstærkes desuden af, at det samtidig er meget tabubelagt. Mange skammer sig over at være ensomme og har svært ved at stå frem og bede om hjælp.

En af måderne at forebygge ensomhed på er at arbejde på at gøre fællesskaberne i det frivillige foreningsliv så stærke og inkluderende som muligt, så det bliver lettere for de unge, at få nye venner de er trygge ved, og har tillid til.

Det er vores erfaringer, at der kan gøres meget mere for at udvikle inkluderende og forpligtende fællesskaber i det frie foreningsliv og i de øvrige folkeoplysende aktiviteter. Det kræver kun:

  • At der er de nødvendige rammer til, at deltagerne kan mødes efter aktiviteten. 
  • At foreningerne har fokus på vigtigheden af at få udviklet en fællesskabsfølelse og tillid blandt deltagerne på de forskellige hold.
  • At trænere/instruktører/undervisere har fokus på at skabe et fællesskab både i forbindelse med selve aktiviteten og efter den er afsluttet, hvor deltagerne lærer hinanden rigtig godt at kende.

Det kræver måske lidt ekstra arbejde, men ikke meget i forhold til den værdi, det kan have.

Kai M. Raun/konstitueret formand
Steffen Hartje/sekretariatsleder 

horing pic 1.jpg Forstoerrelsesglas

Undersøgelse foretaget af Fritid&Samfund tegner et dystert billede af aftenskolen.

Fritid&Samfund har undersøgt aftenskolernes situation med udgangspunkt i de kommunale folkeoplysningspolitikker. Undersøgelsen, der blev offenliggjort den 29/1 2016, viser at aftenskolerne står overfor nogle store udfordringer. 

Ansvarlig for undersøgelsen er sekretariatsleder i Fritid&Samfund Steffen Hartje. Den har fået støtte af Kulturministeriet puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Download undersøgelsen her

Forstoerrelsesglas

Undersøgelsen af de kommunale folkeoplysningspolitikker

Sekreatriatschef Steffen Hartje, Fritid & Samfund har undersøgt de kommunale folkeoplysningspolitikker, deres indhold, §35.2 udvalget, synlighed, målsætninger, handleplaner m.v.Undersøglsen indeholder resultater for de samlede besvarelser og de enkelte hovedområder og kan hentes her

Yderligere info om politik-undersøgelsen kontakt sekretariatet.

Forstoerrelsesglas 

Fritid & Samfund har undersøgt kommunernes brug af 25-års reglen

Fritid & Samfund har for DGI lavet en undersøgelse af kommunernes brug af 25-års reglen i forhold til lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven, jf. § 25, stk. 1. Undersøgelsen viser, at det er relativt få kommuner, der ikke benytter sig af reglen. Der er tale om i alt 8 kommuner ud af landets 98 kommuner. Desuden er der enkelte kommuner, der ikke bruger 25-års reglen på enkelte områder, f.eks. idrætsområdet. Hent notatet her

For yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt Fritid & Samfunds sekretariatsleder Steffen Hartje, tlf. 61 51 85 50

Hvordan kan aftenskolen administreres?

På denne workshop vil vi gå i dybden med et enkelt lovområde: Den folkeoplysende voksenundervisning eller aftenskolen, som den hedder i daglig tale. Formålet med workshoppen er at give nogle bud på, hvordan aftenskolen bedst kan administreres i henhold til de krav, som folkeoplysningsloven stiller. Se under kurser

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd