Fritid & Samfund

Repræsentantskabsmøde 22. maj 2024

Medlemmer af Fritid & Samfund indbydes til online repræsentantskabsmøde onsdag 22. maj 2024 kl. 13-15.

 

Mødet afholdes digitalt i år, da der kun var ganske få tilmeldte til det planlagte medlemsmøde og repræsentantskabsmøde i Ubberud på Fyn. 

Tilmeld dig her  - hvis du gerne vil deltage i repræsentantskabsmødet. Du vil få et Teams-link tilsendt.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Beretninger fra udvalgene (kursusudvalg)
4. Aflæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Vedtagelse af budget for 2025
7. Indkomne forslag:
           a. Vedtægtsændringer – forslag fra bestyrelsen
8. Valg
9. Eventuelt. 

Hvem har stemmeret?
Medlemmer af Fritid & Samfund har stemmeret ved repræsentantskabsmødet med følgende stemmer:

  • Kommuner med fuldt medlemskab: 5 stemmer
  • Initiativtagere, herunder ungdoms- og daghøjskoler: 2 stemmer
  • Enkeltmedlemmer: 1 stemme.

Forslag:
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skulle være landsforeningens sekretariat i hænde inden udgangen af marts 2024. Der er forslag fra bestyrelsen til ændringer af vedtægter.

Materiale er sendt ud:
Endelig dagsorden med revideret regnskab, forslag til budget og kontingent samt indkomne forslag er sendt til medlemmerne pr. mail 6. maj 2024.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd