Fritid & Samfund

Aktivt medborgerskab

Forfatter: Steffen Hartje

De store udfordringer, som de rige vestlige lande står over- for i dag, på grund af at de nationale fællesskaber trues af opløsning som følge af en stadig stærkere modsætning mel- lem forskellige livsformer, der kan føre til parallelsamfund i samfundet uden indbyrdes kontakt med hinanden, kan imø- degås ved, at der skabes en ny fælles konsensus om, hvad det vil sige at være medborger.

Et nyt triangulært medborgerskab kan have den meget vigtige funktion, at det kan skabe en fælles platform for for- ståelsen af både de individuelle rettigheder og pligter på na- tionalt plan og af menneskerettighederne på det internatio- nale og globale plan. Det kan dermed bidrage til at styrke kulturmødet og skabe grundlaget for en fælles national iden- titet og loyalitet samt til udviklingen af en global ansvars- følelse. Det giver ikke mere mening kun at forstå medborger- skabet inden for nationalstatens rammer i en tid, hvor denne mister mere og mere af dens suverænitet. Med udgangspunkt i det nationale fællesskab bør en ny triangulær medborger- skabstanke knytte an til både det nationale, det internatio- nale og det globale niveau 

Hent bogen her

Aktivt Medborgerskab

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd