Fritid & Samfund

Nærdemokrati i udvikling efter kommunalreformen

Forfatter: Steffen Hartje

Et af de store spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af den sidste kommunalreform var, om de nye større kommuner vil medføre et demo- kratisk underskud. Når der bliver færre kommunalpolitikere, og kommunerne geografisk er blevet større, er der en fare for, at det vil gå ud over nærdemokratiet, fordi politikerne vil have en tendens til at flytte opmærk- somheden fra det lokale niveau og i stigende grad blive generalister. Desuden vil lokalsamfundenes indflydelse blive relativ mindre, når de bliver en del af en meget større kommune med mange flere lokalområder. 

For at imødegå faren for en svækkelse af det deltagende demokrati tog en række af de nye kommuner initiativ til at iværksætte et udviklingsarbejde, der skulle sikre, at de også efter de kommunale fusioner havde et velfungerende nærdemokrati, der bygger på et stort folkeligt engagement. 

Denne publikation beskriver nogle af de forsøg, der har været på at orga- nisere dialogen mellem lokalsamfundene og byråd på en ny måde, der tager højde for de ændrede vilkår, som den skal fungere under. Kommunalreformen skaber ikke kun problemer for demokratiet, den giver også nogle nye muligheder, i og med at de større kommuner har flere resurser og har mulighed for at indføre nye, mere hensigtsmæssige organiseringsformer, der bl.a. kan imødegå den „sognetænkning“, der har kendetegnet mange kommuner. 
hent bogen her
NB. Må kun bruges med kildehenvisning

Naerdemokrati I Udvikling

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd